ONS BELEID INZAKE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

VERSO HEALTHCARE verbindt zich ertoe dat uw gegevens, via de website https://www.verso.healthcare of in het kader van de activiteiten van het bedrijf, worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten en voor de interne werking van ons bedrijf. Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook terecht op de website van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés www.cnil.fr

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking
  De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de AVG en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:
  VERSO HEALTHCARE, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 1.000.000 euro, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2/4 Boulevard de la gare, 95 210 Saint-Gratien, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Pontoise onder nummer B 521 293 977
  Gratis telefoonnummer: 0 805 696 150
  E-mail: contact@verso.healthcare
 2. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
  Om de best mogelijke bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming of DPO aangesteld, met de volgende contactgegevens:
  E-mail: dpo@verso.healthcare
  Post: VERSO HEALTHCARE, 2/4 Boulevard de la gare 95210 SAINT GRATIEN, Frankrijk

I. Doel – gebruik van uw gegevens:
VERSO HEALTHCARE kan persoonsgegevens over u verzamelen voor de doeleinden die noodzakelijk zijn voor haar activiteit, hetzij voor:
– de uitvoering van onze contractuele verbintenissen,
– de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen,
– de behartiging van haar rechtmatige belangen (commerciële prospectie, interne organisatie, aanwerving, betrekkingen met haar partners en leveranciers, of toezicht op de activiteit van haar website)

 1. Soorten verzamelde gegevens:
  VERSO HEALTHCARE verzamelt alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar activiteit. De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zijn:
  – in het kader van een verzoek om informatie of een verzoek om commentaar (naam, voornaam, e-mail, telefoon);
  – in het kader van haar relaties met haar partners, klanten en leveranciers (naam, voornaam, beroepsgegevens (e-mail, adres, telefoon), functies);
  – voor bepaalde diensten kan aanvullende informatie worden verzameld in overeenstemming met de verkoop- of gebruiksvoorwaarden die aan onze klanten en partners zijn meegedeeld;
  – indien van toepassing kunnen verbindingsgegevens worden verzameld, in het bijzonder (1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie (2) Het besturingssysteem van de gebruiker (3) Het IP-adres van de gebruiker (4) Datum en tijdstip van toegang (5) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website (6) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website;
  – tijdens uw bezoeken kunnen wij, zodra u uw toestemming hebt gegeven, informatie van het type ‘web analytics’ verzamelen met betrekking tot uw surfgedrag, de duur van uw bezoek, uw IP-adres, uw browsertype en -versie. Hiervoor maken we gebruik van cookies. ‘Web analytics’ gegevens worden anoniem verzameld (door het registreren van anonieme IP-adressen) door Google Analytics, en helpen ons het aantal bezoekers van onze website, de raadplegingen en eventuele fouten te meten om zo de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Deze gegevens worden gebruikt door Verso Healthcare, en zullen nooit worden doorgegeven aan derden of worden gebruikt voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden.
 1. Herkomst van de gegevens
  De door VERSO HEALTHCARE verzamelde persoonsgegevens zijn die welke rechtstreeks door de betrokkene worden verstrekt wanneer hij of zij contact opneemt met het bedrijf, gebruik maakt van het contactformulier of surft op de website www.verso.healthcare of tijdens uitwisselingen met haar partners en leveranciers.
  Wij verzamelen ook indirect gegevens via uw publicaties op sociale netwerken zoals LinkedIn, door onze partners meegedeelde informatie of in het bijzonder informatie uit ons eigen online onderzoek.
  De basisgegevens met betrekking tot uw navigatie kunnen ons worden meegedeeld door de hostingprovider van onze site (OVH – 140 Quai du Sartel – 59100 Roubaix https://www.ovhcloud.com/nl/personal-data-protection/)
 2. Ontvanger van de gegevens:
  De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van ons bedrijf. Ze kunnen, in voorkomend geval, worden meegedeeld aan de andere bedrijven van de VERSO-groep, aan onze partners of aan onze klanten, onder de waarborg dat hun vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit worden bewaard.

II. Geplande overdracht van persoonsgegevens naar een niet-EU-land:
VERSO HEALTHCARE draagt uw persoonsgegevens momenteel niet over aan niet-EU-landen en is dit ook niet van plan.

III. Duur van de opslag van de categorieën verwerkte gegevens:
De door VERSO HEALTHCARE over u verzamelde persoonsgegevens worden overgedragen en opgeslagen met behulp van beveiligde protocollen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld.
Voor onze klanten en leveranciers bewaren wij de gegevens gedurende de looptijd van het dienstverleningscontract en daarna nog maximaal 5 jaar vanaf het einde van het contract, en 10 jaar voor de boekhoudkundige gegevens in overeenstemming met de bepalingen van artikel 123-22 van het Franse Wetboek van Koophandel.
Voor prospects en onze partners bewaren wij de gegevens tot maximaal 12 maanden na het laatste contact.
Per e-mail verzonden gegevens worden maximaal drie jaar na het laatste contact of de laatste uitwisseling met ons bedrijf bewaard.
Verbindingsgegevens worden tot maximaal een jaar na de verbinding met www.verso.healthcare bewaard.
De verzamelde gegevens worden na de hierboven vermelde termijnen gewist. Wij bewaren geen kopieën in onze archieven, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een recht.

 1. Bescherming van uw gegevens:
  VERSO HEALTHCARE draagt er zorg voor dat haar werknemers en haar dienstverleners, onderaannemers of hostingproviders ook de absolute vertrouwelijkheid van de aan hen verstrekte informatie respecteren.
  Wij handhaven interne elektronische en organisatorische veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en meedelen van gegevens.
 2. Uw rechten met betrekking tot de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de AVG:
  In overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978 en de AVG hebt u recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens en bepaalt u het lot van uw gegevens na uw overlijden met betrekking tot alle gegevens die op u betrekking hebben.
  Indien u dit recht wenst uit te oefenen en de informatie die op u betrekking heeft wenst te verkrijgen, kunt u ons per e-mail een verzoek sturen op het volgende adres: dpo@verso.healthcare of per post op het volgende adres, VERSO HEALTHCARE, 2/4 Boulevard de la gare 95210 SAINT GRATIEN, Frankrijk.
  In overeenstemming met de geldende regelgeving moet u uw identiteit bewijzen door uw verzoek te ondertekenen en een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening bij te voegen. U dient ook het adres op te geven waarop wij moeten antwoorden.
  U krijgt dan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek een antwoord.
 3. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
  Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG.
  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont. In Frankrijk is de toezichthoudende autoriteit de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Voor meer informatie over manieren om uw bezorgdheid kenbaar te maken, bezoekt u de website van de CNIL: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ of schrijft u naar 3 Place du Fontenoy TSA 80715, 75334 Paris, Cedex 07, Frankrijk.
  Indien u in een ander land dan Frankrijk woont, kunt u ook contact opnemen met uw nationale toezichthoudende autoriteit, die namens u contact kan opnemen met de Franse CNIL.

IV. Cookies:
U wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens uw bezoeken aan de website www.verso.healthcare uautomatisch een cookie in uw browser kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Het is als het ware een gegevensblok waarmee gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de site. Cookies worden enerzijds gebruikt om uw navigatie op de site te vergemakkelijken en anderzijds voor statistische doeleinden, uitsluitend voor onze interne werking.
Om beter te begrijpen hoe vaak de site wordt bezocht, meten wij (hoofdzakelijk) het aantal bekeken pagina’s, bezoekers, bezoeken, en de activiteit van de bezoekers op onze site en de frequentie waarmee zij terugkeren.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en deze, indien nodig, kunt weigeren, zoals beschreven op http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/.
U hebt recht op toegang tot, intrekking en wijziging van de door middel van cookies meegedeelde persoonsgegevens onder de hierboven aangegeven voorwaarden.

Wij kunnen een beroep doen op externe dienstverleners zoals Google Analytics om de navigatie op onze website te analyseren. Deze dienstverleners gebruiken de hierboven beschreven technologie om ons te helpen analyseren hoe u door onze website navigeert, waarbij ze bepalen van welke site u komt, hoe vaak u onze site bezoekt, welke gebeurtenissen zich voordoen, en gebruiksgegevens en prestatiegegevens vastleggen.

U hebt bepaalde keuzes met betrekking tot ons gebruik van deze analyses. Om bijvoorbeeld te vermijden dat Google Analytics uw informatie voor analysedoeleinden gebruikt, kunt u hier de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren.

Met deze cookies kunnen statistieken worden opgesteld over het aantal bezoeken aan onze websites (aantal bezoeken, unieke bezoekers, bekeken pagina’s) en over het gebruik van de verschillende elementen waaruit de websites bestaan (bezochte rubrieken en inhoud, afgelegde navigatieroute).

Dankzij deze cookies kunnen wij de aantrekkelijkheid en de ergonomie van onze websites en de verschillende elementen ervan verbeteren. Ten slotte helpen ze ons eventuele navigatiemoeilijkheden op te sporen. Het uitschakelen van deze cookies heeft geen invloed op de navigatie op onze websites.

Hieronder vindt u de lijst van gebruikte cookies en hun doel:

Wij verzamelen ook uw IP-adres om de stad te bepalen van waaruit u verbinding maakt. Daarom kunnen we deze informatie op geen enkele manier herleiden tot een natuurlijk persoon.

De verzamelde persoonsgegevens (cookie-identificatie) worden gedurende 24 maanden op onze site bewaard. De informatie zal niet aan derden worden doorgegeven of voor andere doeleinden worden gebruikt.

U kunt ervoor kiezen om cookies en statistische analyse van uw navigatiegegevens te weigeren.Toegang tot de wettelijke vermeldingen

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud