Cybersecurity

cybersecurity player dedicated to the healthcare sector, Verso Healthcare, through its subsidiary 123CS, has created a dedicated offer based on predictive, preventive and curative solutions from 2020.

The exclusive positioning of the group in this sector ensures that the offer is adapted to the needs of the health professionals, the university hospitals and the regional hospital groups.

After being awarded the ExpertCyber label by the French government in 2021, 123CS joined the Alliance for Digital Confidence (ACN) and obtained the ECSO Made in Europe cybersecurity label.

The Alliance for Digital Trust (ACN) represents companies (world leaders, SMEs and ETIs) in the digital trust sector, particularly those in cybersecurity and digital identity.

This growing recognition at national and international level ensures that 123CS, and ultimately Verso Healthcare, holds an important position among the numerous players in this market.

These guarantees and recognitions are essential in the eyes of our clients, who are increasingly resorting to these services.

Labels and certification

123 CS receives the “Cybersecurity Made In Europe” label

123 CS receives the “EXPERTCYBER” label from the French government

123CS, referenced as a “Digital Security Professional” by the French State

Verso Healthcare and 123CS deploy the first cybersecurity offer designed for healthcare professionals

Cybersécurité ExpertCyber
Logo ECSO

CYBERSECURITY : CARE AND REMEDIATION

How is the security of your technical platform and/or your information system handled?

 

It can start with a security audit that aims to identify the security level of your technical platform and/or your information system (security of systems, infrastructures, applications, Wi-Fi, etc.). Following an IT security audit, the 123CS auditor provides classified and prioritised recommendations in order to correct the shortcomings of the analysed area and protect you against threats.

For example, the audit enables:

  • effective anticipation of a potential attack by identifying actual vulnerabilities and your level of exposure to IS risks
  • improvement of the effectiveness of existing protection solutions (firewall, proxy, IPS, WAF, VPN, SSL, PKI, etc.)
  • questioning the implementation of your ISSP (information system security policy) and your existing service providers/partners: Integrators, Hosting companies, SOC, Operators….
  • improvement of the overall level of security (periodic audit) to improve your overall security level (periodic audit)

Infrastructure penetration testing

Internal & external penetration testing, Workstation penetration testing, VOiP penetration testing, Skype Active Directory, Data infrastructure electronic & financial (Visa card reader, Wifi, RFID)

Application Penetration Testing

Penetration testing Mobile Web (Android, iOS …) Web services Heavy applications DPI

Scripted audit 

Simulation of a concrete attack with an extended perimeter and time constraints.

We chose the exploitation of vulnerabilities with strong impacts for the activity of the establishment and oriented data loss or ransom.

Operational audit

System platforms (Windows, Linux, AS400) Oracle, MSSQL, DB2…)

Web and application servers (Apache, Weblogic, Jboss,…) Firewall, Proxy (Check Point, Fortinet, Juniper, Squid, F5,…)

Architecture audit

Application DMZ, VPN and remote access …

Cloud infrastructure

HDS, Office 365, private cloud

CYBER SECURITY AWARENESS

Inform you to better protect yourself.

It is important to explain and educate employees about security issues, particularly in understanding the risks involved in the data they handle. Certain human actions can lead to breaches and exposure of vital data.

 

123CS offers appropriate awareness and training workshops to limit or even avoid this type of risk. They are based on demonstrations of concrete attacks specific to clients’ organisations.

 

 

Training on raising awareness

These training courses target non-technical profiles: sales, marketing, HR, etc. The aim is to teach customers about potential attacks and the best practices to adopt when faced with the risks: smartphone hacking, taking control of an unlocked computer via an external channel, etc.

Cybersécurité sensibilisation

CYBERSECURITY : INCIDENT RESPONSE & FORENSICS

SOC 123CS

In charge of detecting and qualifying incidents

CSIRT 123CS

Steering effective response plans and implementing organisational and technological corrective measures, until incidents are resolved.
Incident Response : Respond timely and appropriately.

ANALYSE REX

Data leakage on the Internet (exfiltration), Cyber terrorism (Cryptolocker), Loss of a critical file, Threat to company employees, Blackmail
Disputes within a company, Malware, Ransomware, Loss of a file to a competitor

Our financial engineering offerings are available in your country.

Our service offerings are currently being rolled out and may not yet be available in your area.

Cybersecurity

Als speler op het gebied van cybersecurity specifiek voor de gezondheidszorg, heeft Verso Healthcare, via haar dochteronderneming 123CS, besloten om vanaf 2020 een specifiek aanbod te creëren op basis van oplossingen van predictieve, preventieve en curatieve aard.

De exclusieve positionering van de groep in deze activiteitensector staat garant voor een aangepast aanbod voor zorgprofessionals, universitaire ziekenhuizen en territoriale ziekenhuisgroepen.

Nadat 123CS in 2021 van de Franse overheid het label ExpertCyber kreeg, sloot het zich aan bij de Alliance pour la Confiance Numérique (ACN, Alliantie voor digitaal vertrouwen) en verkreeg het bedrijf het ECSO-label ‘Cybersecurity Made in Europe’.

De Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) vertegenwoordigt bedrijven (wereldleiders, kleine en middelgrote ondernemingen) in de sector van het digitale vertrouwen, met name op het gebied van cybersecurity en digitale identiteit.

Dankzij deze groeiende erkenning op zowel nationaal als internationaal niveau bekleden 123CS en dus ook Verso Healthcare een belangrijke positie onder de vele spelers op deze markt.

Deze garanties en erkenningen zijn van essentieel belang in de ogen van onze klanten, die steeds vaker een beroep doen op deze diensten.

Labels en certificeringen

123CS verkrijgt het label ‘Cybersecurity Made In Europe’

123CS verkrijgt het label ‘EXPERTCYBER’ van de Franse overheid

123CS, een ‘Professionele speler in digitale veiligheid’ volgens de Franse overheid

Verso Healthcare en 123CS lanceren het eerste aanbod voor cybersecurity ontworpen door en voor zorgprofessionals

Cybersécurité ExpertCyber
Logo ECSO

CYBERSECURITY: BEHEER EN HERSTEL

Hoe verloopt de beveiliging van uw technisch platform en/of uw informatiesysteem?

 

Dit kan beginnen met een veiligheidsaudit, om het beveiligingsniveau van uw technisch platform en/of informatiesysteem te bepalen (veiligheid van de systemen, infrastructuren, toepassingen, Wi-Fi …). Na de IT-beveiligingsaudit stelt de auditor van 123CS aanbevelingen in verschillende categorieën en met verschillende prioriteiten op om eventuele tekortkomingen in de geanalyseerde perimeter te corrigeren en u te beschermen tegen alle soorten bedreigingen.

Dankzij de audit kunnen we bijvoorbeeld

  • effectief anticiperen op een potentiële aanval door de werkelijke kwetsbaarheden en de mate van blootstelling aan risico’s in verband met de veiligheid van informatiesystemen vast te stellen
  • de doeltreffendheid van bestaande beschermingsoplossingen (firewall, proxy, IPS, WAF, VPN, SSL, PKI …) te verbeteren
  • de uitvoering van uw veiligheidsbeleid voor informatiesystemen en uw bestaande dienstverleners/partners kritisch bekijken: integrators, externe consultants/hostingproviders, SOC, operators …
  • uw algemene beveiligingsniveau verbeteren (periodieke audit)

Penetratietesten van de infrastructuur 

Interne en externe penetratietesten Penetratietesten van het werkstation VOiP-penetratietesten, Skype Active Directory, data-infrastructuur, infrastructuur voor elektronisch betalen en financiële infrastructuur (lezers van ziekteverzekeringskaarten … Wi-Fi, RFID)

Penetratietesten van applicaties

Penetratietests van Web Mobile (Android, iOS …) Web services Zware toepassingen DPI

Simulatie-audit 

Simulatie van een concrete aanval met een uitgebreide perimeter en tijdsbeperkingen.


Wij maken misbruik van bepaalde kwetsbaarheden met een grote impact op de activiteit van de instelling en gericht op gegevensverlies of losgeld.

Operationele audit

Systeemplatformen (Windows, Linux, AS400) Oracle, MSSQL, DB2 …


Web- en applicatieservers (Apache, Weblogic, Jboss …) Firewall, Proxy (Check Point, Fortinet, Juniper, Squid, F5 …)

Audit van de architectuur

DMZ van applicaties, VPN en toegang op afstand …

Cloudinfrastructuur

HDS, Office 365, privécloud

SENSIBILISERING IN VERBAND MET CYBERSECURITY

U informeren om u beter te beschermen.

Het is van het grootste belang dat de medewerkers informatie krijgen over en bewust worden gemaakt van veiligheidskwesties, en vooral in verband met de risico’s inherent aan de gegevens waarmee zij omgaan. Bepaalde menselijke handelingen kunnen leiden tot inbreuken en de blootstelling van essentiële gegevens.

123CS organiseert aangepaste sensibiliseringsworkshops en opleidingen om dit soort risico’s te beperken of zelfs te vermijden. Ze zijn gebaseerd op demonstraties van concrete aanvallen specifiek voor de organisaties van de klanten.

 

 

Sensibiliseringsopleidingen

Deze opleidingen zijn gericht op niet-technische profielen: verkoop, marketing, HR … Ze zijn bedoeld om de klanten te confronteren met mogelijke aanvallen en beste praktijken te introduceren om het hoofd te bieden aan risico’s: hacking van een smartphone, overnemen van de controle over een ontgrendelde computer via een extern kanaal, enz.

Cybersécurité sensibilisation

CYBERSECURITY: INCIDENTRESPONS EN FORENSISCH ONDERZOEK

SOC 123CS

belast met het opsporen en kwalificeren van incidenten

CSIRT 123CS

Beheer van doeltreffende responsplannen en uitvoering van organisatorische en technologische corrigerende maatregelen, totdat de incidenten zijn opgelost. Incidentenrespons: op een aangepaste en tijdige manier reageren.

REX-ANALYSE

Weglekken van gegevens op internet (exfiltratie) Cyberterrorisme (Cryptolocker) Verlies van een kritiek bestand Bedreiging van de medewerkers van het bedrijf, chantage
Geschillen binnen een bedrijf Malware, Ransomware Verlies van een bestand ten nadele van een concurrent

Ons aanbod voor financiële engineering zijn beschikbaar in uw land.

Ons dienstenaanbod wordt momenteel uitgerold en is mogelijk nog niet beschikbaar in uw gebied.

Scroll to Top
Skip to content